نشاط این بهارم بی گل رویت چه کار آید؟
تو گر آیی،طرب آید،بهشت آید،بهار آید


کاش از کوچه ی ما امشب گذری می کردی!
نیم نگاهی به این عاشق عصیان گر خود می کردی!
سایه ی معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد...
.....
...نه،عشق و عاشق و معشوق تویی،بی شک
ما به تو محتاج و تو به ما مشتاق تر!!!